Politikalarımız

Kalite Politikamız

Dünya pazarlarında fiyat ve rekabet ortamına bağlı kalarak;

 • Müşterilerimizin, belirlenen ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak.
 • Müşterilerimiz tarafından tanımlanan, kalitede ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün sunmak.
 • Bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, proses ve ürün kalitesini geliştirerek, İleri teknolojideki makine kapasitesiyle sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak firmamızın kalite politikasıdır.

Satınalma Politikamız

 • İhtiyacımız olan hammadde, malzeme ve hizmet alımlarında; teslim tarihi, kalite, maliyet, işyeri sağlığı, güvenlik ve çevre açısından en uygun toplam değer seviyesinin oluşturularak mevcut veya potansiyel tedarikçilerimizle ilişkilerimizin etik kurallar içerisinde yürütülmesidir. Prosedürlerimizde belirtildiği şekilde rekabete açık, şeffaf ve tarafsız bir uygulama çerçevesinde; kalite, teslimat, güvenilirlik ve tutarlılık gibi esaslarda net ve rasyonel kurallar eşliğinde tedarikçilerimizi değerlendiriyor, seçiyor ve sürekli gözlemliyoruz. Çalışmakta olduğumuz mevcut ve potansiyel tedarikçilerimizle farklı pazarlarda da aktif olabilmek için, Tedarikçilerimizin farklı kalite ve ölçülerde hammadde üretimlerini geliştiriyor, çalışmalarımızda devamlılığı sürdürebilmek adına, fabrikalarında kalite tetkikleri yapıyoruz.
 • ÇAPA’ya Onaylı Tedarikçi olmak veya olmaya devam etmek isteyen partnerlerimizin, belirlediğimiz kalite kriterlerine uygunluklarını sürekli gözlemlemekteyiz. Onaylı Tedarikçilerimizle yolumuza devam ederken, belirlediğimiz kalite kriterlerinde bizimle çalışmak isteyen potansiyel tedarikçilerin de kalite yönetim sistemlerini kurmalarına ve geliştirmelerine destek oluyoruz. Bunun sonucunda, onaylı tedarikçilerimiz arasına katılmalarını ve bu sayede güvenli ve süreklilik arz eden tedarik zincirimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

İş Sağlığı Ve Güvenli̇ği̇ Poli̇ti̇kası

 • İSG Yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek.
 • İşin tehlikelerini belirleyerek risk oranını değerlendirmek.
 • Bu riskleri yok etmek ya da kabul edilebilir seviyeye indirmek.
 • Tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek.
 • Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmek.
 • Tüm çalışanların katılımı ile İSG yönetim proseslerini sürekli geliştirerek, faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın İSG politikasıdır.

Çevre Poli̇ti̇kası

 • Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek.
 • Havaya, suya ve toprağa olan etkilerimizi izlemek, değerlendirmek, önlemek ve azaltman, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek.
 • Güncel teknolojiyi kullanarak, ürünümüzün yaşam döngüsü süresinde çevreye zarar vermeden, enerji ve doğal kaynakları etkin kullanarak atıkların bertarafını ve geri kazanımını sağlamak.
 • Tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.

İş Etik Poli̇ti̇kamız

ÇAPA 34,5 – 1000 kV aralığında yer alan enerji nakil hatlarının yapımı alanında deneyimli, tanınmış ve aranılan bir yüklenicidir.

Enerji Nakil Hatları yapım çalışmaları aşağıdaki aktiviteleri kapsamaktadır. Etüd ve Tasarım:

 • ÇAPA Group olarak; İş Alanımıza giren tüm Faaliyetlerimizi ve İlgili Taraflarla olan tüm ilişkilerimizi, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik farkındalığı içinde yürütmekteyiz.
 • Bu bağlamda, başta Enerji Nakil Projeleri, Çelik Konstrüksiyon ve Otomotiv olmak üzere, iş yaptığımız tüm sek törlerlerde, sağlıklı ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri içinde, Şirketimizin Güvenilirliği ve ayrıca Sosyal - Çevresel boyutlarını sürekli geliştirmek amacıyla, aşağıdaki hususları:

Eti̇k Ve Uyumluluk Prosedürü

Amaç

ÇAPA SOLAR ENERJİ (“ÇAPA” veya “Şirket”) faaliyetlerini, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış işbu ÇAPA Etik ve Uyumluluk Prosedürü çerçevesinde yürütür. ÇAPA Etik ve Uyumluluk İlkeleri, Şirket içi ilişkilerin ve Şirket ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş kurallar bütünüdür. ÇAPA Etik ve Uyumluluk İlkeleri’nin nihai amacı; topluma karşı sorumlu bir kurum olarak, iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaktır. Bu doğrultuda; ÇAPA çalışanları ve kurum adına temsilen hareket edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri kararlar ve gösterecekleri davranışlarda yasalara ve iş etiğine uygun hareket edilmesi konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Sorumluluk

Bu Prosedürün hazırlanmasından, güncellenmesinden İnsan Kaynakları Yöneticiliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve onaylanmasından ise Yönetim Kurulu sorumludur.

Eti̇k İlkeler

Mevzuata Uyum

 • ÇAPA, başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve Şirket içi düzenlemelere en üst düzey de uygunluk sağlar.
 • ÇAPA, hazırlanan her türlü finansal rapor, finansal tablo ve kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar.
 • Yatırımcılar, paydaşlar ve tüm menfaat sahipleriyle olan ilişkilerde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve Şirket içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.